โครงการในพระราชดำริ

1.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
– กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว  ได้รับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริ 
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  ให้วัสดุพันธุ์ผัก  ให้ความรู้กับบุคลากรในการปลูกพืชผัก  การถนอมดิน  เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน  การปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกรายรับ – จ่าย  พืชผักที่สามารถเข้าโรงการอาหารกลางวัน  ได้แก่  ผักบุ้ง  ผักกวางตุ้ง  ผักคะน้า  ข้าวโพด  ฟักทอง  กะหล่ำปลี  โหระพา  แมงลัก  มะเขือ  แตงกวา  ข่า  ตะไคร้  ผักชีลาว  ผักชีหอม  ถั่วฝักยาว  ต้นหอม  บวบ  พริกชี้ฟ้า   ผักชีฝรั่ง  ต้นแค  มะละกอ  มะนาว  มะกรูด   ผลผลิตผักที่จำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวัน  ประมาณ  492  กิโลกรัม
– กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่  ได้รับงบสนับสนุนจากโครงการสหกรณ์โรงเรียน  ผลิตให้โครงการ
อาหารกลางวัน  จำนวน  59,927  ฟอง 
– กิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ  ผลิตให้โครงการอาหารกลางวัน  จำนวน  538  กิโลกรัม
– กิจกรรมปลูกมะม่วง  มีสวนมะม่วงที่เป็นสัดส่วน  และปลูกกระจายทั่วไปตามพื้นที่ในโรงเรียน มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์  รวมจำนวน  85  ต้น  โดยนำให้นักเรียนรับประทานดิบและสุก
– กิจกรรมปลูกกล้วย   ปลูกกระจายทั่วไปตามพื้นที่ในแปลงเกษตรของโรงเรียน มีกล้วยน้ำว้า
เป็นหลัก  จำนวน  133   ต้น  โดยนำให้นักเรียนรับประทานในโครงการอาหารกลางวัน
– กิจกรรมการเลี้ยงปลา  จำนวน  2  บ่อ  ได้ผลผลิตปีนี้ประมาณ  204  กิโลกรัม  ได้นำมา
ประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
– กิจกรรม เพาะเห็ดนางฟ้า  ในช่วงแรกพบปัญหาก้อนเห็ดมีเชื้อราดำ  ทำให้ได้ผลผลิตน้อย  อาจเป็นเพราะครูและนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยง  จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา ได้นำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
กิจกรรมทุกกิจกรรมมีลักษณะการเกื้อทุนประกอบแบบพึ่งพากันมีการหมุนเวียนซึ่งกันและกันใน 
แต่ละกิจกรรมไม่มีความเอกเทศแต่มีภาพรวมของความสำเร็จทุกกิจกรรมเป็นดัชนีบ่งบอกความสำเร็จในการดำเนินงาน
2. โครงการอาหารกลางวัน
 -ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล  สามารถดำเนินการให้นักเรียน
ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง  5  หมู่  ครบร้อยละ  100
3. โครงการอาหารเสริม (นม, นมถั่วเหลือง)
สามารถจัดให้นักเรียนได้ดื่ม  ครบร้อยละ  100  โดยแบ่งการให้บริการดังนี้  ตอนเช้านักเรียน
ดื่มนมโรงเรียน  ตอนบ่าย  เวลา  15.00  น.  นักเรียนดื่มนมถั่วเหลืองโดยได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม (นม)  จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล  
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
– ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านห้วยกอก  ตรวจสุขภาพให้นักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ  เช่น  บริการตรวจฟัน  การตรวจหนอนพยาธิ  การฉีดวัคซีน  และกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ  การฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย  การแจกทรายอะเบท  และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงเรียนในช่วงที่อาจมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
– นักเรียนออกกำลังกายร่วมกันทุกวันศุกร์ตอนเช้าหลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง  โดยกิจกรรมเต้น
แอโรบิค
5.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ไม่พบนักเรียนที่ขาดสารไอโอดีนแต่ทางโรงเรียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
การดื่มน้ำเสริมไอโอดีน  การใช้เกลือปรุงอาหาร
6. โครงการฝึกอาชีพ 
จัดกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ  ไก่พันธุ์ไข่  กลุ่มกิจกรรมปลูกพืช  กลุ่มกิจกรรมประมง  กลุ่มทำ
ขนม  กลุ่มแปรรูปอาหาร  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
7. โครงการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน 
ได้แก่  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมการแข่งขันวิชาการในวันสำคัญ
ต่างๆ  เช่น  วันสุนทรภู่  วันวิทยาศาสตร์  วันคณิตศาสตร์  วันคริสมาสต์  การใช้สารานุกรม 
กิจกรรมยอดนักอ่าน  จัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนยืมเรียน
8.  โครงการสหกรณ์
ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานตรวจเงินบัญชีสหกรณ์สกลนคร  ในการออ
นิเทศดูแลกิจกรรม  ปัจจุบันมีหุ้นทั้งหมด  588  หุ้น  หุ้นละ  5  บาท  เป็นเงิน  2,940  บาท 
จำนวนนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์   472   คน  นอกจากนั้นกิจกรรมสหกรณ์ยังมีการรณรงค์
การออมทรัพย์ของนักเรียน  ที่ได้รับมอบกระปุกออมสินรูปแพะโดยนักเรียนนำเงินที่ออมไว้มาฝากไว้กับสหกรณ์
 ปัจจุบันมีสมาชิกออมทรัพย์ทั้งสิ้น  358  คน 
9. โครงการแปรรูปอาหาร 
ได้รับงบสนับสนุนจากวัตถุดิบจากสำนักงานโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       ในการจัดทำขนมต่างๆ  เช่น  ถั่วเคลือบ 
กล้วยฉาบ  ขนมดอกจอก 
ขนมโดนัท 
10.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  ให้กับ
นักเรียนและประชาชน  ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของธรรมชาติ  ป่าไม้  และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ  ในท้องถิ่น  ได้แก่กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมขยะรีไซเคิลกิจกรรมการอนุรักษ์
พันธุ์พืช  โดยมีการเพาะชำกล้าและปลูกต้นผักหวานบ้าน  ต้นหมากแซว  ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านในท้องถิ่นการร่วมกัน
ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชุมชนการจัดกิจกรรมเน้นวิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยการ
เน้นให้นักเรียนและครูไปร่วมงานเทศกาลโส้รำลึก  และงานบุญประเพณีต่างๆ  การอนุรักษ์การใช้ภาษาถิ่นไทโส้ 
การนำเสนอการแสดงดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน  การแสดงรำโส้ทั่งบั้งจัดกิจกรรมปลูกป่าการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 เพื่อนำไปบำรุงต้นพืชด้วยชีววิธีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s